Arreskov Sø

Fåborg Midtfyn Kommune og Naturstyrelsen Fyn


Hvad synes du om naturpleje ved Storelung, Brændegård Sø og Arreksov Sø? Deltag i besvarelse af spørgeskemaet.


Arreskov Sø-området ligger nord for Svanninge Bakker på Sydfyn og domineres af fyns største sø Arreskov Sø. Specielt mod nord og vest omgives Arreskov Sø af udbredte enge, rigkær og elle- og askeskove. Arreskov Sø med omgivelser er desuden et meget vigtigt fugleområde.

Projektområdet er på 110 ha, og Natura 2000 området udgør 657 ha. Der er kortlagt i alt 24 ha rigkær, der flere steder består af meget artsrige områder med bl.a. orkideerne sumphullæbe og kødfarvet-gøgeurt. Flere af rigkærene er dog under tilgroning og mange af dem er små og ligger isoleret.
Projektet vil forbedre og udvide arealet med rigkær ved at:

  • Rydde 8 ha tilgroet rigkær for opvækst af el og ask
  • Ekstensivere 12 ha agerjord og omlægge det til vedvarende græsningsarealer
  • Sikre afgræsning af samlet 73 ha med opsætning af hegn, fangstfolde mv.

Samlet vil projektet sikre optimal pleje af 7 ha eksisterende rigkær og fremme udviklingen af yderligere 18 ha nye rigkærsområder på areler, hvor der ifølge gamle kort tidligere har været rigkær.  Afgræsning af området vil også gavne en række andre habitat-naturtyper som kalkoverdrev og tidvis våd eng og en række arter som hvepsevåge, havørn, grågås og sumpvindelsnegl.

Projektet vil desuden lave et par vandhuller for at forbedre forholdene for bilag IV arterne spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander.

 

#life70arreskovsø

 

Projektet vil være et afgørende og betydende skridt for at opfylde Natura 2000-handleplanen for Arreskov Sø  (Natura 2000 område nr. 121). Hele natura 2000 området er omfattet af en fredning fra 1995 og store dele er  beskyttet efter de generelle bestemmelser i § 3 i naturbeskyttelsesloven.

FAKTA

Antal ha: 110
Antal lodsejere: 8
Antal ha, habitatnaturtype: 7 ha 
rigkær udvides til samlet 25 ha
Projektejer: Faaborg-Midtfyn Kommune

Kontakt
Faaborg-Midtfyn Kommune 
Kasper Nowack
Tlf. 7253 2023
E-mail: kanov@faaborgmidtfyn.dk

Natura 2000-område
Natura 2000-område nr. 121
Habitatområde H105

www.faaborgmidtfyn.dk/