Brændegård Sø

Fåborg Midtfyn Kommune


Hvad synes du om naturpleje ved Storelung, Brændegård Sø og Arreksov Sø? Deltag i besvarelse af spørgeskema.


Projektet vil skabe et stort område med naturtypen rigkær med tilhørende arter af fugle, padder, insekter og planter lige syd for Brændegår Sø i Faaborg-Midtfyn kommune. Projektområdet udgør ca. 23 ha dyrket landbrugsjord.

Området planlægges omdannet til rigkær ved at:

  • Genskabe de hydrologiske forhold på arealet.

Vandstanden hæves ved at afbryde interne dræn, stoppe pumpestation og eventuel hæve vandspejlet i Silke Å, der løber igennem området.

  • Området tages ud af omdrift og udlægges med permanent plantedække.
  • Området indhegnes med henblik på afgræsning

 

Projektet ligger inden for Natura 2000 området ”Skove og søer syd for Brahetrolleborg”. Det samlede areal er 2575 ha, der er domineret af skov og to store søer. Der er kortlagt flere mindre rigkærsområder inden for habitatområdet, men tilstanden er dårlig da de er for små til at de kan afgræsse.
Projektet vil desuden gavne bestanden af grågås og andre vandfugle i område. Det vil give rovfugle som Hvepsevåge bedre fødesøgningsområder og forbedre forholdene for sumpvindelsnegl, der lever i bl.a. rigkær.

Efter målsætningerne i Natura 2000-planen skal arealet med rigkær udvides med ca. 20 ha. Projektet vil sikre målopfyldelse på dette område samt bidrage til målopfyldelse på en række andre punkter.

Området er desuden omfattet af en fredning fra 1986. Formålet er blandt andet landskabsbevaring og sikre levesteder for skarv og hvepsevåge. På historiske kort fra 1800-tallet er området fersk eng.

FAKTA

Antal hektar: 23
Antal lodsejere: 1
Hektar habitatnatur:
Skabes 23 ha rigkær
Projektejer: 
Faaborg-Midtfyn kommune

Kontakt
Faaborg-Midtfyn Kommune
Person: Karin Skovhus
Tlf. nr.: 7253 2016
e-mail: kskov@faaborgmidtfyn.dk

Natura 2000-område
Skove og søer syd for Brahetrolleborg

Natura 2000-område nr. 120
Habitatområde H 104

www.faaborgmidtfyn.dk