Enebærodde

Nordfyns Kommune


Områdebeskrivelse
Enebærodde udgør den nordlige afgrænsning af habitatområdet Odense Fjord. På odden findes Fyns eneste større hedeområde. Det består af en mosaik af våd og tør hede og enebærkrat. Arealerne med hede og enebærkrat dækker 60 ha af Enebæroddes 2 km2. Resten af arealerne består af nåleskov og strandenge.

Særligt forekomsterne af våd hede er truet af tilgroning, og arten klokkelyng, der er typisk for naturtypen, er i risiko for at forsvinde fra Enebærodde.

Enebærodde er omfattet af en fredning, der har til formål at bevare de unikke natur- og landskabsværdier. Fredningen indebærer en plejeret for den offentlige myndighed. Området er meget brugt som turmål af både lokale og turister.

Formål
Projektets formål er at sikre, forbedre og udvide de eksisterende forekomster af naturtypen våd hede samt etablere nye forekomster af våd hede i mosaik med tør hede.

Handlinger i forbindelse med projektet

  • Rydning af træer og buske skal sikre de eksisterende 14,8 ha våd hede imod tilgroning.
  • Det skal undersøges, om der er mulighed for at forbedre hydrologien på arealerne, så de eksisterende forekomster af våd hede kan udvides.
  • Tilgroning med ørnebregne udgør et særligt problem ved den ene forekomst, hvorfor der skal gøres en indsats for at bekæmpe ørnebregne.
  • Ved at rydde 9 ha udgået skov, skal der genetableres en mosaik af våd og tør hede.
FAKTA

Antal ha: 29
Antal lodsejere: 1
Antal ha. habitatnaturtype: 20
Projektejer: Nordfyns Kommune

Kontakt
Nordfyns Kommune
Jakob Pedersen
Tlf. 6482 8113
E-mail: jmp@nordfynskommune.dk

Natura 2000-område
Odense Fjord
Natura 2000-område nr. 110
Habitatområde H94

www.nordfynskommune.dk

PROJEKTSTATUS

- Der er indgået aftale med lodsejer
- Der er lavet biologisk forundersøgelse
- Der er igangsat teknisk/hydrologisk forundersøgelse