Fakkemose

Langeland Kommune


Områdebeskrivelse
Fakkemosen ligger i Natura 2000 området Det sydfynske Øhav på det sydøstlige Langeland. Mosen er samlet på godt 18 ha hvoraf Naturstyrelsen i 1997 overtog 15.6 ha som var en del af et tidligere militært område. Mosen er en mosaik af fugtige og tørre områder med beskyttet eng, mose og vandhuller. Mosen er et ekstremrigkær hvor floraen især domineres af en stor bestand af tagrør og Hvas Avnknippe. Inde i rørsumpen findes flere mindre vandhuller og enkelte større søer.

Mosen har aldrig været græsset i sin helhed, men 1.5-4 ha langs mosens syd og østside har tidligere i længere perioder været græsset, heraf knap 2 ha indenfor projektområdet.Mosen er stærkt tilgroet med buske og træer, især pil og birk. Dele af mosen er overgroet med tørvemosser og der er dannet hængesæk. Floraen er næsten overalt beskygget, særligt mod vest hvor der er høje træer. Der er ikke naturlig hydrologi i mosen der afvandes af grøfter rundt om mosen og en hovedkanal igennem mosen.

Formål
Projektet omfatter 21 ha. Formålet er at sikre gunstig bevaringsstatus for den mosaik af hvas avneknippemose (7210*) og rigkær (7230) der er i mosen, begge naturtyper er afhængige af lys og naturlig hydrologi, – det er derfor nødvendigt at rydde opvækst og sikre naturlig hydrologi i området. Sikring af hydrologien giver desuden mulighed for udvidelse af den prioriterede naturtype hvas avneknippemose (7210*). Tilgroningen skal imødegås ved rydning og ved at etablere græsning der også omfatter den tilgængelige del af mosen med Hvas Avneknippe (7210*).

Projektet vil samtidig opfylde målsætningen i Naturstyrelsens driftsplan for området, som sigter mod at gøre mosen mere lysåben for at fremme floraen. Projektet vil samtidig gavne Spidssnudet frø og ynglefuglefugle som Rørdrum, Rørhøg og muligvis Plettet Rørvagtel der er på udpegningsgrundlaget.

Handlinger

Der vil blive iværksat slåning /rydning og græsning af godt 8.0 ha tilgroet avneknippemose (7210*).

Der vil søges indgået aftaler om et bufferareal på 6 ha til afgræsning syd for mosen, og der vil skulle etableres knap 4 km hegn, en fangefold, vanding og 1 faldlåge.

Hydrologien søges forbedret på 17 ha ved tilkastning af grøfter der samtidig skal forbedre en udvikling af avneknippemose (7210*) på ca. 6 ha.

#life70fakkemose

FAKTA

Antal ha: 15.6 + 6 (afhængig af aftaler)
Antal lodsejere: 1+5 (afhængig af aftaler)
Kortlagte naturtyper: 16.6 ha. mose, vandhuller og eng.
Projektejer: Naturstyrelsen Fyn

Kontakt
Naturstyrelsen Fyn
Annita Svendsen                
Tlf. +45 72 54 35 44
ansve@nst.dk

Natura 2000-område
Natura 2000-område nr. 127
Habitatområde H 111

PROJEKTSTATUS

Der foregår forhandlinger med lodsejere.

BEMÆRKNINGER

Projektet kræver Landzonetilladelse, samt 
dispensation efter Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven