Fjordmarken

Naturstyrelsen Fyn


Områdebeskrivelse
Fjordmarken indgår som en del af Natura 2000- området nr. 110, Odense Fjord på ca. 5.048 ha, hvoraf ca. 82 % udgøres af hav og 183 ha ejes af staten. Staten ejer 54 ha af den yderste del af det inddæmmede område Fjordmarken, der rummer rigkær (7230) med bl.a. sump-hullæbe, rørsump og lavvandede søer. Området er tidligere blevet ryddet for vildtplantninger (1,5 ha), og der er udlagt 18 ha omdriftsarealer til naturudvikling. På 12 ha af de tidligere omdriftsarealer er vandstanden hævet, og der er herved skabt ferske enge og omkring 3 ha med vinter- og forårssjapvand. Der er genindført græsning på de tidligere omdriftsarealer og den tørreste del af rørsumpen – i alt 38 ha.

Det inddæmmede område Fjordmarken består dels af strandeng, men også artsrige rigkær med forekomst af skæv vindelssnegl. Strandenge, øer og holme er vigtige yngleområder for klyde, splitterne, havterne og fjordterne. Disse arter fouragerer i de lavvandede fjordområder og lagunesøer, som samtidig er et af Fyns vigtigste raste- og fourageringsområder for vandfugle som sangsvane, knopsvane og blishøne.

Odense Fjord blev dannet under sidste istid som en smeltevandsslette. Den oprindelige fjord strakte sig langt mod vest, men alle de lavvandede dele mod vest er blevet inddiget, afvandet og opdyrket.
Projektområdet er på 38 ha  og der er på det statsejede areal kortlagt 3,6 ha rigkær (7230) og 2 ha strandeng (1330). Rigkæret (7230) er voksested for orkideen sump-hullæbe, der er meget sjælden på Fyn. Naturtilstanden på strandengen (1330) er vurderet til 3 – moderat tilstand (artstilstand 1 og strukturtilstand 4). Naturtilstanden i rigkæret (7230) er vurderet til 3 – moderat tilstand (artstilstand 1 og strukturtilstand 3). Den moderate naturtilstand for naturtyperne skyldes tilgroning som følge af et utilstrækkeligt græsningstryk eller anden mangelfuld drift.

Formål
Projektet har til formål at udvide arealet med naturtypen rigkær (7230) og sikre gunstig bevaringsstatus for kildevæld (7220) i området. Desuden skal det forbedre levesteder for bilag IV-arterne stor vandsalamander (Trititus cristatus), springfrø (Rana dalmatina) og spidssnudet frø (R. arvalis).

Handlinger i delprojekt 6 (Fjordmarken):

  • rydde 2,0 ha rigkær (7230) med evt. genrydning.
  • forbedre afgræsningen af 3,6 ha rigkær (7230) og sekundært 2 ha strandeng.
  • forbedre afgræsningen af den øvrige del af projektområdet på 32 ha med henblik på at fremme udviklingen af yderligere 5 ha rigkær (7230).
  • etablering af 5 km nyt hegn og 1 faldlåge.
  • forbedre besøgsfaciliteterne: 1 stk. infotavle.

Projektet vil være et afgørende og betydende skridt for at opfylde Natura 2000-plejeplanen for Odense Fjord  (Natura 2000 område nr. 110) og projektets tiltag er også indeholdt i gældende driftsplan for området. Store dele af Natura 2000 området er  beskyttet efter de generelle bestemmelser i § 3 i naturbeskyttelsesloven. Alle aktioner vil foregå på Naturstyrelsens egne arealer.