Gravene

Assens Kommune


Hvad synes du om naturpleje i Assens Kommune? Deltag i undersøgelsen ved at besvare spørgeskemaet i Word eller PDF format.


Delområde I.
Gravene er et ca. 21 ha stort naturområde, som består af enge, moser og elleskove. Området indgår i LIFE70-projektet, fordi det rummer biologisk værdifulde naturtyper. Naturtyperne er flere steder under tilgroning, og dermed plejekrævende. Der er blandt andet registreret ca. 4,7 ha rigkær i området. Rigkær er en artsrig naturtype, der kræver lysåbne forhold for ikke at gro til og dermed forsvinde. Naturtilstanden i rigkærene er generelt ringe, og det er derfor nødvendigt med en plejeindsats i områderne, for at disse ikke på sigt forsvinder.

Delområde II:
Området udgøres af en ca. 3 ha stort kildevældsområde beliggende mellem Odense Å og Solevadsvej. Området bliver i dag afgræsset med får, men der er behov for en ydereligere indsats, som sikrer at kildevældet bliver plejet optimalt. I dag har kildevældet en naturtilstand som er moderat.

Formålet med projektet som helhed, er at forbedre naturtilstanden og sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper, der udgør en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området eller er omfattet af habitatdirektivets bilag-IV om strengt beskyttede arter.

Som del af projektet forventes, at:

  • De nuværende arealer (4,7 ha) med rigkær ryddes, således at større sammenhængende lysåbne flader med rigkær sikres.
  • Der ryddes yderligere 5 ha af omkringliggende moseområder og evt. dele af registrerede elle- og askesumpe til genskabelse og udvidelse af rigkærsarealet.
  • Der iværksættes afgræsning af registrerede rigkær, afgræsning af de arealer, der ryddes for at udvide rigkærsarealet samt afgræsning af kildevæld (3 ha) og om nødvendigt i mindre omfang afgræsning af arealer med elle- og askesump.
  • Der etableres hegn omkring eksisterende rigkær, kildevæld og i mindre omfang evt. omkring dele af elle- og askesump.

 

FAKTA

Antal ha: 24 ha
Antal lodsejere: 7
Typer: 7,7 ha habitatnaturtype og 3,6 ha skovnaturtype
Projektejer: Assens Kommune

Kontakt
Assens Kommune, Miljø og Natur
Kim Walsted Knudsen 
64 74 72 26
kiwak@assens.dk 

Ida Søkilde Jelnes
64 74 68 82
idsaj@assens.dk

Natura-2000 område
Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å
Natura 2000-område nr. 114
Habitatområde H98
www.assens.dk


PROJEKTSTATUS
Læs mere information om Naturprojekt Gravene