Gulstav Mose

Naturstyrelsen Fyn og Fugleværnsfonden


Projektet Gulstav Mose omfatter 3 delområder:


BUNKSBANKE

Bunsbanke ligger i Natura 2000 området Det sydfynske Øhav i den vestlige ende af Keldsnor på det sydligste Langeland. Projektområdet er en lavning ved Bunsbanke (16 m) og er en del af Keldsnor, der er en stor åben kystlagune.

På arealet findes mose, eng, rørskov, krat og et par mindre partier med høje træer. Området græsses ekstensivt det meste af året, men fremtræder noget tilgroet med bla. lysesiv.

Projektområdet er et § 3-beskyttet vådt overgangsrigkær. Den lavest liggende del oversvømmes årligt af vand fra Keldsnor. Der findes stadig rigkærsvegetation.

Naturstyrelsen ejer projektområdet som er en mindre del af styrelsens samlede areal på Gulstav.

Formål

Projektet skal sikre, genskabe og pleje 1-1.7 ha med naturtypen rigkær (7230). Projektet vil samtidig opfylde målsætningen i Naturstyrelsens driftsplan for området, som sigter mod bevaring af rigkær med gøgeurter og andre sjældne planter. Arealet skal holdes lysåbent så lavtvoksende arter som gøgeurter og små starer der karakteriserer rigkæret i mosen fremmes.
Projektet vil samtidig gavne rastende svømmeænder, bekkasiner og klirer.

majgogeurt-gulstav-mose-2011
Majgøgeurt i Gulstav Mose 2011. Foto: Fugleværnsfonden

Handlinger
Projektet indebærer fældning af høje træer, rydning af opvækst evt. suppleret med slåning og intensiveret (presset) helårsgræsning på arealet.

Det skal bemærkes at der i en del af området er ringmærkes af for DOF-Fyn /Keldsnor Fuglestation der har udført certificeret CITES – ringmærkning i området i en årrække. Det nøjagtige omfang af fældning og rydning vil derfor ske efter aftale med KNF for at sikre at ringmærkningsprogrammet ikke berøres af rydningen.
Der påtænkes reetablering af et mindre vandhul/skrab.

Der påtænkes en omlægning af stierne i arealet for flytte færdslen til et mindre sumpet forløb lidt længere væk fra engen.

Alle aktioner vil foregå på Naturstyrelsens egne arealer.

FAKTA
Antal ha: 1.7
Antal lodsejere: 1
Kortlagte naturtyper: 1.7 ha. – eng, mose, overdrev.
Projektejer: Naturstyrelsen Fyn

Kontakt
Naturstyrelsen Fyn
Annita Svendsen                
Tlf. +45 72 54 35 44
ansve@nst.dk

Natura 2000-område nr. 127
Habitatområde H 111
Fuglebeskyttelsesområde F 72

BEMÆRKNINGER
Projektet kræver landzonetilladelse.


GULSTAV

Delområde Gulstav Mose ligger i Natura 2000 område Det sydfynske Øhav på det sydligste Langeland. Gulstav Mose er en knap 7 ha. stor kalkrig lavmose med hvas avneknippe (7210) omgivet af kalkrigt overdrev og krat. Selve mosen er fuglereservat opkøbt af Fugleværnsfonden i 1971. Gulstav Mose blev uden succes forsøgt afvandet i 1962-63, men i 1997 blev vandstanden i Gulstav Mose hævet og ses bla. som den sø der i dag rækker ind på Naturstyrelsens areal syd for Fugleværnsfondens del af mosen.

Mosen indgår i Exmoor ponyernes græsning og passeres når hestene flytter mellem de højereliggende arealer nord og syd for mosen hvor hestene foretrækker at græsse. I mosen græsser hestene særligt et par ha. i randen af mosen. Randarealet præges af passagen og den relativt intensive græsning, mens de mere fugtige arealer med rørskov og hvas avnknippe kun græsses meget lidt. Den vestlige del af selve mosen er tilgroet med pil. Der findes stadig mindre områder med rigkærsvegetation og i selve Gulstav Mose findes bl.a. en fin bestand af Majgøgeurt, en mindre bestand af Skovgøgelilje og Ægbladet Fliglæbe er fundet i 2010.

Faunaen i Gulstav Mose rummer Stor Vandsalamander, Lille Vandsalamander, Grøn Frø, Springfrø og Spidssnudet frø. Af ynglefuglefugle på udpegningsgrundlaget er Rørdrum, Rørhøg, Plettet Rørvagtel, Fjordterne og Rødrygget Tornskade relevante for Gulstav Mose.

Formål
Projektet skal sikre, genskabe og pleje 0.5-1.5 ha med naturtypen rigkær (7230). Den botaniske målsætning for området der særligt sigter mod bevaring af rigkær med gøgeurter og andre sjældne planter skal her afvejes mod de hensyn til mosen fugleliv som er Fugleværnsfondens formål med reservatet.

Handlinger
Projektet indebærer rydning evt. suppleret med slåning der umiddelbart følges op med intensiv (presset) græsning på arealet.
Alle aktioner vil foregå på Fugleværnsfondens og Naturstyrelsens arealer.

solvhejre
Gulstav Mose har de senere år jævnligt haft besøg af sølvhejrer. Foto: Bent Staugaard.
FAKTA
Antal ha: 10.1
Antal lodsejere: 2
Kortlagte naturtyper: 9.8 ha. – eng, mose, overdrev.

Kontakt
Fugleværnsfonden
Søren Ring
Tlf. +45 33 22 38 17
soren.ring@dof.dk

Naturstyrelsen Fyn
Annita Svendsen                
Tlf. +45 72 54 35 44
ansve@nst.dk

Natura 2000-område nr. 127
Habitatområde H 111
Fuglebeskyttelsesområde F 72

ØRNEHØJ

Ørnehøj ligger i Natura 2000 området Det sydfynske Øhav umiddelbart nord for Gulstav Mose på det sydligste Langeland. Delområdet er et kuperet terræn med banker og lavninger med flere både gamle og nye vandhuller omkring Ørnehøj (20 m).

Området græsses intensivt af Exmoor ponyer hele året. Arealet er et lysåbent bakket overdrev og præges af at det kun græsses af heste. Heste ”mosaikgræsser” og græsser derfor meget intensivt på knap halvdelen af arealet og efterlader resten med højt græs og urter.  På arealet findes gamle vandhuller, en større tørvegrav, fugtige lavninger, flere nyere gravede vandhuller til padder, mose, solitære buske og et par mindre partier med krat.


I området findes ti beskyttede vandhuller og mindre partier beskyttet overdrev, mose og eng. Der findes stadig sporadisk rigkærsvegetation.

Naturstyrelsen ejer projektområdet som er en del af styrelsens samlede areal på Gulstav.

Formål
Projektet skal sikre, genskabe og pleje 0.5 – 1.0  ha med naturtypen rigkær (7230) omkring de eksisterende vandhuller og i de fugtige lavninger. Målsætningen i Naturstyrelsens driftsplan for området, sigter i dag kun mod bevaring af overdrev og vandhuller, men overordnet skal arealet holdes lysåbent. Fremme af de lavtvoksende plantearter der karakteriserer rigkær er derfor ikke i strid med den nuværende driftsplan.

Handlinger

Projektet indebærer ikke rydning og fældning, men evt. supplerende slet og ændringer i græsningstryk.
Der vil blive iværksat oprensning af et par mindre paddevandhuller på arealet.
Alle aktioner vil foregå på Naturstyrelsens egne arealer og i sammenhæng med de eksisterende projekter på arealet.

FAKTA
Antal ha: 29
Antal lodsejere: 1
Kortlagte naturtyper: 5.7 ha. – eng, mose, sø, overdrev.
Projektejer: Naturstyrelsen Fyn

Kontakt
Naturstyrelsen Fyn
Annita Svendsen                
Tlf. +45 72 54 35 44
ansve@nst.dk

Natura 2000-område nr. 127
Habitatområde H 111
Fuglebeskyttelsesområde F 72