Lisbjerg Mose

Nordfyns Kommune


Områdebeskrivelse
Lisbjerg Mose er et moseområde på 35 ha i en perlerække af mose- og engområder tværs over den nordlige del af Nordfyns Kommune. Mosen ligger i den sydlige afgræsning af habitatområdet. Mosen udgøres primært af habitatnaturtypen elle- og askesump og et antal større og mindre søer og vandhuller. En del af mosen udgøres af et mindre areal med et af de mest artsrige rigkær på Fyn. Rigkæret udgør 4 ha af Lisbjerg Mose, men må antages at have været større tidligere inden tilgroning med el og ask tog til.


Formål
Projektet har til formål at udvide og forbedre arealet med ekstremrigkær fra de nuværende 4 ha til samlet 10 ha.

Sikringen af rigkæret skal medvirke til at bevare en bestand af halvgræsset Sort Skæne, som er en ud af kun tre tilbageværende bestande i Danmark.

Forbedringen af rigkærsarealerne vil samtidig forbedre forholdene for arten Sumpvindelsnegl, der er knyttet til lysåbne, fugtige lokaliteter.

Handlinger

  • Rydning af tagrør træer og buske i det eksisterende ekstremrigkær skal gøre arealerne mere lysåbne.
  • Rydning af 4 ha ellesump skal udvide arealet med rigkær.
  • Etablering af hegn på arealerne skal muliggøre afgræsning, så arealerne holdes lysåbne.
FAKTA

Antal ha: 10
Antal lodsejere: 7
Antal ha. habitatnaturtype: 4
Projektejer: Nordfyns Kommune

Kontakt
Nordfyns Kommune
Jakob Pedersen
Tlf. 6482 8113
E-mail: jmp@nordfynskommune.dk

Natura 2000-område
Æbelø, havet syd for og Nærå Strand
Natura 2000-område nr. 108
Habitatområde H92

www.nordfynskommune.dk


PROJEKTSTATUS

- Der er indgået aftaler med tre lodsejere.
- Der er lavet biologisk forundersøgelse.
- Der er igangsat rydning af 3 ha pile og ellesump