Lunde Mose

Naturstyrelsen Fyn


Områdebeskrivelse
Lundemosen ligger i Natura 2000 området Det sydfynske Øhav umiddelbart nord for Keldsnor Fyr på det sydøstligste Langeland.Lundemosen er en såkaldt sylte på 13.5 ha med beskyttet eng, mose, vandhuller og fredskov. Naturstyrelsens 11 ha af Lundemosen præges især af en avnknippemose på 5 ha i den centrale del af rørsumpen med flere mindre søer og vandhuller. Naturstyrelsens del har ikke været sammenhængende eng som det tilstødende areal syd for. Det potentielle rigkær udgør 3-3.5 ha af mosen, men må antages at have været større og med en bedre strukturtilstand før den nuværende tilgroning.Mod vest afgrænses mosen af en egeplantning fra 1988 på den gamle kystskrænt og mod øst af Lunden, hvor skovbrynet præges at store halvtredsårige sølvpopler der skygger engen og selvsår sig både inde i skoven og ude i mosen.

Formål
Projektet skal udvide og forbedre arealet med naturtypen rigkær (7230) til ca. 3 -3.5 ha ved rydning og ved at etablere helårsgræsning der også omfatter den tilgængelige del af mosen med Hvas Avneknippe (7210*).

Projektet vil samtidig opfylde målsætningen i Naturstyrelsens driftsplan for området, som sigter mod bevaring af en veludviklet rørsump og eng. Det en forudsætning for den lavtvoksende vegetation der ønskes fremmet, at arealet holdes lysåbent.
Projektet vil samtidig gavne Stor Vandsalamander der er på udpegningsgrundlaget (Bilag II+IV) for området og muligvis findes i mosen. Desuden findes Lille Vandsalamander, Grøn Frø og Spidssnudet frø. Af ynglefuglefugle på udpegningsgrundlaget er Rørdrum, Rørhøg, Plettet Rørvagtel og Fjordterne relevante for Lundemosen.

Handlinger
Projektet indebærer at der vil ske udtynding af en del af skovbrynet, differentieret rydning og slåning af engen og mosen, samt etablering af helårsgræsning på arealet ved anskaffelse af 5-6 stykker kødkvæg. Der vil skulle etableres godt 1.6 km hegn, læ og en helårs drikkeanordning for dyrene.

Projektområdet har ikke tidligere været afgræsset i sin helhed, men en 15 – 40 meter bred stribe på samlet 3-3.5 ha langs kanten af mosen har været græsset i længere perioder. Størstedelen af det tidligere græssede areal er i dag tilgroet med tagrør, høje urter og selvsået træopvækst.
Fældning af sølvpoplerne i skovbrynet og etablering af græsning 15-30 meter ind i Lunden i den bræmme der huser sølvpoplerne – vil muligvis kunne holde opvækst fra poplerne nede og samtidig give ly for kvæget om vinteren. Græsningen i skovbrynet vil desuden skabe udsyn fra skovvejen til mosen, – det kræver dog at det beskyttede skovdige sikres med en hegning.

#life70lundemose

FAKTA

Antal ha: 11.2
Antal lodsejere: 1
Kortlagte naturtyper: 5.5 ha. mose og vandhuller. 
Projektejer: Naturstyrelsen Fyn

Kontakt
Naturstyrelsen Fyn
Annita Svendsen                
Tlf. +45 72 54 35 44
ansve@nst.dk

Natura 2000-område
Natura 2000-område nr. 127
Habitatområde H 111


PROJEKTSTATUS

Rydninger og hegninger er lavet og der er sat græssende dyr på.
Der er planlagt at hegnslinjen ud mod mosen skal rykkes lidt i 2017.


BEMÆRKNINGER

Projektet kræver dispensation efter Skovloven, 
Naturbeskyttelsesloven og Museumsloven.