Odense Ådal

Odense Kommune


Bruger du naturen i dit nærområde i Odense Kommune?
Deltag i besvarelsen af en kort undersøgelse.


Odense Kommune vil med projektet i Odense Ådal etablere pleje af et ca. 90 hektar stort område med særligt fokus på naturtyperne rigkær og kildevæld. Området rummer ligeledes naturtyperne surt overdrev, kalkoverdrev samt elle- og askeskove.

Hovedparten (ca.70 %) af projektområdets naturtyper vurderes ved projektets start urørt hen som følge af manglende drift. I projektområdet vurderes det, at ca. 70 % af projektområdets naturtyper som følge af manglende drift er under tilgroning med højtvoksende urter og træer.

Rigkærerne og kildevældene såvel som de resterende lysåbne naturtyper er afhængige af, at der sker en ekstensiv drift i form af primært afgræsning i og ved naturtyperne for at bevare deres omgivelser og forhindre, at de gror til med træer, buske og høje urter. Sker dette ikke, vil de lavtvoksende arter forsvinde.

#life70odense

 

Projektet i Odense Kommune har som mål:

  • At de nuværende arealer med kildevæld (7220*) og rigkær (7230) kommer til at fremstå som større sammenhængende flader i stedet for de nuværende fragmenterede naturarealer.
  • At der iværksættes afgræsning af alle de lysåbne naturtyper indenfor projektområdet.
  • At der indenfor projektområdet vil ske forbedring af hydrologien på ca. 10 ha i områdets mosetyper ved afspærring/afbrydelse af stikgrøfter og dræn. Ændringen forventes ikke at påvirke de højereliggende omdriftsarealer afvandingsmæssigt.
  • At ekstensivere driften på dele (ca. 25 hektar) af den eksisterende agerjord langs med Odense Ådal. Agerjorden skal fungere som aflastningsareal for de egentlige naturarealer, for at skabe sammenhæng mellem de registrerede naturtyper samt for at skabe et bedre grundlag for en varig og rationel drift af naturarealerne.
  • Projektet vil tage initiativ til at etablere et regionalt netværk omkring naturpleje som driftsgren, for at styrke grundlaget for en varig og rationel ekstensiv drift af projektområdet.

 

Køer bekæmper invasiv plante i Natura 2000-området ved Odense Å
I de indhegnede område ved Odense Å ses græsningens effekt på vegetation allerede, da den invasive plante Kæmpe Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) er i tilbagegang i disse områder.

odense-adal3

FAKTA

Antal ha: 116 hvoraf der skal ske naturpleje på samlet 90 ha.
Antal lodsejere: 36
Typer: Kildevæld, Rigkær, Kalkoverdrev, Surt overdrev, Elle- og askeskov

Kontakt
Odense Kommune
Park og Natur
Lars Sønderby
E-mail: lkis@odense.dk
Telefon: 23 28 97 19

Natura 2000-område
Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å
Natura 2000-område nr. 114
Habitatområde H98

www.odense.dk/parkognatur


PROJEKTSTATUS

Odense Kommune har fået foretaget en undersøgelse af mulighederne for forbedring af hydrologien i Odense Ådal.

Undersøgelsen har vist, at der flere steder er mulighed for lokalt at tilbageholde kildevand på engene. Dette vil skabe bedre forhold både for en 
naturlig engflora og for engfuglene. 

Samtidigt kan engene stadig afgræsses om sommeren med mere frisk græs end på de tørre enge. 

Forslagene til tiltag kan læses i denne rapportBEMÆRKNINGER

Naturen skal plejes
Både rigkærerne og kildevældene er afhængige af, at der sker en ekstensiv drift i form af primært afgræsning i og ved naturtyperne for at bevare deres omgivelser og forhindre, at de gror til med træer, buske og høje urter. 

Sker dette ikke, vil de lavtvoksende arter forsvinde.