Piledybet

Langeland Kommune


Piledybet ligger i forbindelse med Ristinge Mose og er på 26 ha.
Piledybet består af en central beliggende sø på 1,6 ha omgivet af habitatnaturtyperne rigkær, avneknippemose  og skovbevokset tørvemose. Mod vest grænser moserne op til habitatnaturtypen grå/grøn klit , der er under tilgroning. I den sydvestlige del af projektområdet er 0,2 ha lavt liggende arealer medtaget i projektet selvom disse arealer ligger udenfor Natura 2000-området.

Årsagen er, at arealerne indgår i naturlig sammenhæng med rigkær i selve projektområdet. Tilstanden i søen er god med bl.a. almindelig blærerod. Strukturtilstanden i rigkæret og avneknippemoserne er henholdsvis lav og moderat som følge af tilgroning og for lav vandstand.  Artstilstanden i rigkæret er moderat, mens den er god i avneknippemoserne.


Hele projektområdet har tidligere været afgræsset, men på grund af ophør med afgræsning er størstedelen af arealet groet til med tagrør og birkeskov.
En strandeng mod syd afgræsses i dag ekstensivt uden brug af gødning eller sprøjtemidler. Dette areal rummer en rig flora med bl.a. maj-gøgeurt.
Mod vest grænser den skovbevoksede tørvemose op mod et areal med habitatnaturtypen grå/grøn klit, der er under tilgroning med rynket rose samt gyvel, almindelig eg, østrigsk fyr og sølvpoppel.

For at sikre den naturlige hydrologi hæves sommervandstanden i området. Det primære mål er at hindre sommerudtørring, hvorved der opnås forudsætninger for gunstig bevaringsstatus for rigkær og hvas avneknippemose. Samtidig forbedres området som levested for rørhøg, rørdrum og plettet rørvagtel.

Der vil blive iværksat følgende tiltag:

  • Sommervandstanden hæves ved delvis blokering af afvandingsgrøft for at sikre bedre hydrologi i avneknippe moser samt rigkær , i alt 16 ha.
  • Ca. 2 ha skovbevokset tørvemose ryddes til genindvandring af rigkær.
  • 3 ha overdrev og grå/grøn klit ryddes til sikring og udvikling af grå/grøn klit, der ligeledes tjener som tørt leje for de græssende dyr.
  • Opsætte 1.950 m kreaturhegn og sikre samlet afgræsning af mindst 11 ha.
  • Opsætte faldlåger til at sikre offentlighedens adgang til området.
  • Besøgsfaciliteter: 1 informationstavle

 

FAKTA

Antal ha: 26
Lodsejere: 7
Kortlagte naturtyper: 
3,4 ha skovbevokset tørvemose 
0,16 ha hvas avneknippe 
9,1 ha rigkær 
Projektejer: Langeland Kommune

Kontakt
Langeland Kommune og Svendborg Kommune

Astrid Ejlersen  
63 51 60 43
email: ae@langelandkommune.dk 

Dorit Fruergaard
62 23 34 46
e-mail:Dorit.Fruergaard@svendborg.dk

Natura 2000-område
Sydfynske Øhav
Natura 2000-område nr. 127
Habitatområde H 111

www.langelandkommune.dk