Ristinge Mose

Naturstyrelsen Fyn


Områdebeskrivelse
Ristinge Mose ligger i Natura 2000 området Det sydfynske Øhav i den sydvestlige del af Ristinge Nor, der blev inddæmmet i 1872. Naturstyrelsen ejer med projektområdet samlet 11.7 ha. der består af mose, eng, krat, en beplantning med løv, primært eg og skovfyr fra 1987, samt en raste- og parkeringsplads ved Ristingevej.

Ristinge Mose er under omfattende tilgroning som følge af manglende eller utilstrækkelig afgræsning. Selvom engen afgræsses af kreaturer en del af året, har der udviklet sig en højtvoksende og tilgroede vegetationstype, som flere steder er gået over i krat eller sumpskov.
Naturstyrelsens areal er fredskov og § 3-beskyttet natur med vandmættet jordbund på den lavest liggende del, hvor der stadig findes rigkærsvegetation.

Formål
Projektet skal sikre, genskabe og pleje 6-7 ha med naturtypen rigkær (7230). Projektet vil samtidig opfylde målsætningen i Naturstyrelsens driftsplan for området, som sigter mod bevaring af rigkær med gøgeurter. For den lavtvoksende vegetation er det en forudsætning at arealet holdes lysåbent så gøgeurter, små starer og mosser som karakteriserer rigkæret i mosen fremmes.
Projektet vil samtidig gavne snog, lille vandsalamander, grøn frø og spidssnudet frø som er fundet i området.

Handlinger
Projektet indebærer at der vil ske udtynding af en del af skoven, differentieret rydning og slåning, samt etablering af helårsgræsning på arealet ved anskaffelse af 5-6 stykker kødkvæg. Der vil skulle etableres 1.5 km hegn, læ og en helårs drikkeanordning for dyrene.

Der påtænkes reetablering af tre små vandhuller/skrab.

Der påtænkes ingen ændring af hydrologi, da det vil påvirke de omgivende parceller og derfor forudsætter tiltag der rækker væsentligt ud over projektets rammer.

Der vil ske en omlægning af adgangen og stierne i arealet og der vil blive opsat en informationstavle ved den eksisterende P-plads ved Ristingevej.
Alle aktioner vil foregå på Naturstyrelsens egne arealer.

FAKTA

Antal ha: 11.7
Antal lodsejere: 1
Kortlagte naturtyper: 5.5 ha. mose og eng.
Projektejer: Naturstyrelsen Fyn

Kontakt
Naturstyrelsen Fyn
Annita Svendsen                
Tlf. +45 72 54 35 44
ansve@nst.dk

Natura 2000-område
Natura 2000-område nr. 
Habitatområde H

STATUS
Størstedelen af rydningerne er foretaget.
Ny hegnslinje skal opsættes efter at det ryddede 
materiale er borkørt og der vil blive ryddet mere omkring p-plads, så der kommer vid udsigt til naturområdet fra p-pladsen.

BEMÆRKNINGER

Projektet kræver landzonetilladelse, dispensation efter Skovloven og Naturbeskyttelsdesloven (+ digebekendtgørelsen).