Sadelmager Mose og Langemose

Kerteminde Kommune


Hvad synes du om naturpleje ved Sadelmager Mose og Langemose? Deltag i besvarelse af spørgeskemaet.


Områdebeskrivelse
Projektområdet udgør ca. 35 ha af den østlige del af Natura 2000 området, som udgør et snævert stykke land langs Hindholms kyst, hvor der findes strandenge, rigkær og avneknippemose.

Projektområdet er beskyttet jævnfør § 3 i naturbeskyttelsesloven og den sydlige del af området er fredet. Hele området ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen.

Formål
Formålet med projektet er at udvide og forbedre arealet med naturtypen rigkær (7230) med ca. 10 ha. Forbedre afgræsningen på ca. 0,6 ha med naturtypen 7210* kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe, 5 ha rigkær (7230) og 5 ha strandeng (1330).
Projektet skal desuden forbedre ynglemulighederne for padderne (især strandtudsen) i området.

Handlinger
Projektet indebære rydning af tagrør, buske og træer på ca. 10 ha, opsætning af hegning på ca. 2 km, etablering af 5 mindre vandhuller, indkøb af 5 stk. kødkvæg til helårsgræsning, opsætning af læskure og drikkeanordning, samt forbedret information om området.

FAKTA

Antal ha: 35
Antal lodsejere: 1
Kortlagte naturtyper: 16,6 ha 
Projektejer: Kerteminde Kommune

Kontakt
Kerteminde Kommune
Martin Køhl Søholm
Tlf. nr. 65 15 14 86
mks@kerteminde.dk 

Natura 2000-område
Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø 
Natura 2000-område nr. 109 
Habitatområde H93

Fuglebeskyttelsesområde F77

http://www.kerteminde.dk

PROJEKTSTATUS
Projektet er gennemført

- Der er lavet biologisk forundersøgelse
- Der er lavet eftermonitering
- Der er afholdt offentligt møde
- Der er oprettet en følgegruppe med interessenter
Følgende tiltag er gennemført
Tiltag Ansøgning Gennemført
Rydning af buske og træer ca. 2,5 ha
Rydning af tagrør ca. 10 ha ca. 10 ha
Indhegning ca. 2 km ca. 7 km
Opsætning af læskure 2 stk 2 stk
Opsætning af frostsikret drikkevand 2 stk 2 stk
Indkøb kreaturer 5 stk 5 stk
Etablering af paddevandhuller 5 stk 5 stk
Folder 1 stk 1 stk
Infotavler 1 stk 1 stk
BEMÆRKNINGER
Der er givet landzonetilladelser og dispensationer i forhold til naturbeskyttelseloven.