Stenholt Mose

Silkeborg Kommune


Deltag i besvarelse af et kort spørgeskema om Stenholt Mose her


Stenholt Mose er Danmarks 3. største, intakte højmose. Store dele af den er dog påvirket af både tørvegravning og dræning. Den intakte del af mosen, ca. 40 ha har været under tilgroning med birk. Birketræerne blev fældet og fjernet af Århus Amt for 13-14 år siden. Da birk som bekendt skyder igen fra stubben, har først Århus Amt og siden Silkeborg Kommune foretaget nedskæring af genvækst fra birkene hvert 2. år.

Det er et hårdt og nedslidende arbejde at gå i en tuet højmose med en buskrydder dag ud og dag ind. 40 ha er et stort område, også selvom man er 5 om arbejdet. Det er også dyrt.

Genopretningen går ud på at hæve vandstanden i mosen ved at lægge en membran langs 2 af mosens sider, hvor der er grøftet i ca. 2 meters dybde ud til dyrkede marker. Desuden skal en dæmning, som Århus Amt anlagde for 13-14 år siden, forhøjes som tærskel.

Det primære mål er at genoprette den tidligere vandstand og dermed sikre den intakte del af mosen. Det sekundære er at udvide den aktive del af mosen.

Erfaringen med birk fra andre genopretningsprojekter i højmoser er, at den ikke er så let at drukne, når den er ung. Ældre birketræer drukner let, men livskraftig genvækst gør ikke. Forsøg har vist at 2-3 nedskæringer i vækstsæsonen over 3 år kan få birken til at gå ud. Derfor går en af de indledende øvelser ud på at få bugt med birkeopvæksten vha. gentagne nedskæringer, hvor træerne så vidt muligt skæres nede i tørven.

FAKTA

Antal ha: 120
Antal ejere: 1
Antal ha, habitatnaturtype: 80
Projektejer: Silkeborg Kommune

Kontakt
Silkeborg Kommune: 
Bente Sørensen
Tlf. 89701518 
E-mail: bes@silkeborg.dk

Natura 2000-område
Stenholt Skov og Stenholt Mose
Natura 2000-område nr. N228
Habitatområde H228