Storelung

Fåborg Midtfyn Kommune


Hvad synes du om naturpleje ved Storelung, Brændegård Sø og Arreksov Sø? Deltag i besvarelse af spørgeskema.


Områdebeskrivelse

Storelung er en af de få højmoser, der er tilbage i Danmark. Mosen ligger i et intensivt landbrugsområde vest for Brobyværk på sydfyn. Mosen er præget af tidligere tiders tørvegravning og drænkanaler. Mosen rummer dog stadig store partier med aktiv højmose og en række sjældne plantearter. Det er desuden en af Fyns vigtigste områder for sommerfugle.

Projektet vil sikre og udvide området med aktiv højmose i Storelung ved at gøre vandstandsforholdene mere optimale for tørvemosser, der danner højmosen. Projektområdet er på 55 ha og omfatter habitatområdet med højmosen på 28 ha og arealer rundt om højmosen.

Forholdene for højmosen forbedres ved at:

  • Hæve vandstanden i den eksisterende ringkanal
  • Ekstensivere en del af de omkringliggende landbrugsarealer
  • Lave afværgeforanstaltninger for enkelte berørte huse
  • Holde mosefladen fri for opvækst med birk.
  • Formidle højmosens særlige biologi

 

Projektet vil sikre højmosen som naturtype og gavne en lang række sjældne plantearter og insekter. Af sommerfugle kan nævnes sortgrå sækspinder, engperlemorssommerfugl og moseperlemorssommerfugl.
Projektet vil være et afgørende og betydende skridt for at opfylde Natura 2000-handleplanen for Storelung (Natura 2000 område nr. 119). Storelung er desuden omfattet af en fredning fra 1969 og beskyttet efter de generelle bestemmelser i § 3 i naturbeskyttelsesloven.

FAKTA

Antal ha: 54,8
Antal lodsejere: 46
Kortlagte naturtyper: 12 ha højmose udvides med 8 ha
Projektejer: Faaborg-Midtfyn Kommune

Kontakt
Faaborg-Midtfyn Kommune
Kasper Nowack
Tlf. nr. 7253 2023
kanov@faaborgmidtfyn.dk

Natura 2000-område
Storelung
Natura 2000-område nr. 119
Habitatområde H103

www.faaborgmidtfyn.dk/