Svanninge Bakker

Naturstyrelsen Fyn


Områdebeskrivelse
Svanninge Bakker ligger ca. 3 km nord for Faaborg og omfatter et stort sammenhængende naturområde på 320 ha med megen variation af natur og gode muligheder for friluftsliv. Svanninge Bakker udgør også Natura 2000-område nr. 240, Svanninge Bakker på 125 ha, hvoraf de 114 ha ejes af Naturstyrelsen.

De centrale dele af Svanninge Bakker er markante bakker, og en del af det der kaldes De Fynske Alper, som har været benyttet som udflugtsmål hele det sidste århundrede.

Landskabet er blevet dannet i slutningen af sidste istid, hvor dødis i en længere periode havde sin sydlige afgrænsning. Siden trængte en gletsjer sig frem fra sydøst, gennem Østersøområdet og over imod Lillebælt. I “skotrenden” mellem disse ismasser formedes De Fynske Alper. Senere har regn- og smeltevand skåret dybe kløfter i bakkerne – dette ses især i de centrale dele af Svanninge Bakker og Komtessens Plantage. Det er især bakkeformerne, der udgør den geologiske værdi og primære interesse. Jordbunden i området er generelt rimelig mager, som er grundlag for en lang række værdifulde naturtyper, som bl.a. surt overdrev, kilder og vandhuller som er levested for padder og krybdyr. Rigkær og kilder findes udviklet i den vestlige del af området, og der ses enkelte forekomster af næringsrige og brunvandede søer.

Projektområdet er på 10 ha, og Natura 2000 området udgør 125 ha. Der er kortlagt i Der er kortlagt 1,7 ha rigkær, der er vurderet til naturtilstandsklasse III, hvilket afspejler store problemer med tilgroning. Der er kortlagt 0,9 ha kilder, som er vurderet til naturtilstandsklasse III/V, som skyldes problemer med tilgroning og uhensigtsmæssig hydrologi.

Formål
Projektet har til formål at udvide arealet med naturtypen rigkær (7230) og sikre gunstig bevaringsstatus for kildevæld (7220) i området. Desuden skal det forbedre levesteder for bilag IV-arterne stor vandsalamander (Trititus cristatus), springfrø (Rana dalmatina) og spidssnudet frø (R. arvalis).
Handlinger i delprojekt 4 (Svanninge Bakker):

  • rydde 2,6 ha rigkær (7230) og kildevæld (7220*).
  • forbedre afgræsningen af 2,6 ha rigkær (7230) og kildevæld (7220*).
  • genskabe 3 ha rigkær (7230) ved rydning.
  • forbedre afgræsningen af den øvrige del af projektområdet på 7 ha med henblik på at fremme
  • udviklingen af yderligere 3 ha rigkær (7230).
  • etablering af 4 km nyt hegn.
  • undersøge hydrologi i rigkær (7230) nærmere, og evt. lukning af grøfter på 4 ha.
  • oprensning og rydning omkring 4 vandhuller (herunder en brunvandet sø).
  • etablering af 1 vandhul til gavn for stor vandsalamander (Trititus cristatus), springfrø (Rana dalmatina) og spidssnudet frø (R. arvalis). Vandhullet kan også fungere som vandingssted for græssende kreaturer.
  • forbedring af besøgsfaciliteter og formidling ved opstilling af infotavle.

Samlet vil projektet sikre optimal pleje og drift af 10 ha habitatnatur ved en eller flere aktioner.
Projektet vil være et afgørende og betydende skridt for at opfylde Natura 2000-plejeplanen for Svanninge Bakker  (Natura 2000 område nr. 240) og projektets tiltag er også indeholdt i gældende driftsplan for området. Store dele af Natura 2000 området er fredet og store dele er beskyttet efter de generelle bestemmelser i § 3 i naturbeskyttelsesloven. Alle aktioner vil foregå på Naturstyrelsens egne arealer.

FAKTA

Antal ha: 10
Antal lodsejere: 1
Antal ha, habitatnaturtype: 2,6 ha 
Projektejer: Faaborg-Midtfyn Kommune

Natura 2000-område
Natura 2000-område nr. 240
Habitatområde H240

PROJEKTSTATUS

- I forår og efter 2016 vil der blive foretaget rydninger
- I sommer 2016 vil der blive opsat skilte