Urup Dam

Kerteminde Kommune


Hvad synes du om naturpleje ved Urup Dam og Brabæk Mose? Deltag i besvarelse af spørgeskemaet.


Områdebeskrivelse

Projektområdet udgør ca. 75 ha af Natura 2000 området samlede areal på 102 ha. Området ligger lige nord for Langeskov og domineres af 2 parallelle dalsystemer, der er orienteret NØ-SV. I dalene findes mindre vandløb, der udgør den øvre del af Geels Å systemet.

Langt hovedparten af området består af moser og ferske enge på en kalkholdig jordbund. Centralt i området findes mosen Urup Dam. Mosen har stedvis kun et tyndt tørvelag og en meget kalkrig jordbund, hvilket betyder, at der er udviklet store arealer med mosetypen rigkær.

Ca. 60 ha af projektområdet er beskyttet jævnfør § 3 i naturbeskyttelsesloven. Den centrale del af Urup Dam er desuden fredet på grund af de botaniske indhold i området.

#life70urup

Formål
Formålet med projektet er at genskabe og pleje ca. 1 ha med naturtypen kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe (7210*) og ca. 20 ha med naturtypen rigkær (7230). Der skal desuden laves en bufferzone som beskytter området med tilførsel af næringsstoffer og sprøjtemidler. Levestederne for mygblomst og sumpvindelsnegl skal forbedres.

FAKTA

Antal ha: 75
Antal lodsejere: 42
Kortlagte naturtyper: 21,1 ha 
Projektejer: Kerteminde Kommune

Kontakt
Kerteminde Kommune
Martin Køhl Søholm
Tlf. nr. 65 15 14 86
mks@kerteminde.dk

Natur 2000-område
Urup Dam, Brabæk Mose, 
Birkende Mose og Illemose 
Natura 2000-område nr. 113 
Habitatområde H97

www.kerteminde.dk

PROJEKTSTATUS
Projektet er gennemført
 - Der er lavet biologisk forundersøgelse
 - Der er lavet eftermonitering
 - Der er afholdt offentligt møde
 - Der er oprettet en følgegruppe med lodsejere
 - Der er oprettet en følgegruppe med interessenter
Følgende er desuden gennemført i projektet:
Tiltag Ansøgning Gennemført
Rydning af buske og træer ca. 10 ha ca. 15 ha
Rydning af genvækst fra tidligere rydninger ca. 10 ha ca. 7 ha
Indhegning ca. 3 km ca. 7 km
Opkøb af agerjord til
beskyttene dyrkningsfri bufferzone
3 ha 3 ha

(ialt har Kerteminde Kommune opkøbt 13 ha af det vigtigste natur i projektområdet) (Derudover er der etableret et vådområde på 15 ha, så der i alt er udtaget 18 ha agerjord og udlagt som permanent beskyttende dyrkningsfri bufferzone)

Opsætning af læskure 3 stk 4 stk
Opsætning af frostsikret drikkevand 1 stk 4 stk
Opsætning af bro ved Skyllevandsrenden 1 stk
Indkøb kreaturer 5 stk 13 stk
Sti ca. 500 m ca. 3.000 m
Parkeringspladser 2 stk
Persontæller 1 stk
Folder 1 stk 1 stk
Infotavler 2 stk 5 stk
Fastmonteret fangfold 2 stk
Kreaturvogn 1 stk
Fikseringsboks 1 stk
Fangfold med vægt 1 stk
BEMÆRKNINGER
For at gennemføre projektet er der givet landzonetilladelse, byggetilladelse samt dispensationer fra naturbeskyttelsesloven.